Klimasikring af vandløbene i Viborg Kommune

18. Oktober 2017, 15:25
Af Anders jensen, Fægteborgbakken 4, 8831 Løgstrup. Byrådskandidat, Venstre

 På grund af store nedbørsmængder de senere år klimasikres kloakeringen når der byggemodnes ved at rørlægge med større dimensioner end tidligere. Tilsvarende bør der foretages en klimasikring af vandløbene i kommunen ved at forbedre vandafledningskapaciteten. 

Ådalene udgør en betydelig del af Viborg Kommunes landskab. Der er 450 km offentlige vandløb i kommunen, hvor de største er Skals Å, Jordbro Å, Fiskbæk Å, Karup Å, Simested Å, Nørre Å og Gudenåen.

I byerne sker der store skader på boliger, veje og tekniske anlæg, når der forekommer oversvømmelser ved store regnskyl. Derfor er det besluttet, at der skal gøres en indsats, for at undgå disse skader med bl.a. 2-strengs kloakering, større dimensionering af kloaknettet og flere vandreservoirs.

I det åbne land opstår der tilsvarende problemer med ved den øgede nedbørsmængde. Marker oversvømmes og bliver udyrkbare og store indtægter tabes for landbruget. Arealerne er typisk erhvervet for store summer og driften af markerne er en forudsætning for at sikre sammenhæng i økonomien i landbruget. Kommunen skal derfor opfylde sin myndighed på området og sikre oprensning af grøde og bundfældninger, så vandafledningsevnen i vandløbene bevares.

I enkelte områder vil der være fornuft i at etablere vådområder, da det her kan være for vanskeligt, at sikre en fornuftig afvanding. På Sønæs i Viborg har man udnyttet, at behovet for et vandreservoir samtidigt kunne bruges til et flot rekreativt anlæg. På samme vis kan man i landområderne sørge for, at vandløbene enten har den fornødne kapacitet til at lede vandet væk, eller, hvor det ikke er muligt, i stedet etablere vådområder til rekreativt brug.

Hvis man lader områderne forsumpe, lander man mellem to stole hvor hverken landbruget eller den øvrige befolkning får gavn af de mange naturskønne ådale i kommunen. Den nuværende situation er uholdbar og jeg vil i byrådet arbejde for, at klimasikringen af vandløbene bliver forbedret.

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik