Foto: Arkivfoto

Socialdemokratiet: Et godt men skrøbeligt budget for 2019 – 2021

24. September 2018, 08:42
Af Niels Dueholm, Gruppeformand for Socialdemokratiet i Viborg Kommune

Det netop indgåede budgetforlig for årene 2019 – 2021 kan betegnes som et godt og fornuftigt, men også et skrøbeligt budget.

Drift

Det er et godt budget, fordi vi får løftet de helt centrale velfærdsområder med 15 mio. kr. -  et løft, som er helt afgørende for serviceniveauet på disse områder.

  • Ældreområdet får tilført 9 mio., så de økonomiske udfordringer som følge af flere ældre kan afbødes og serviceniveauet fastholdes.
  • Social- og sundhedsområdet tilføres 2 mio., så syge via rehabiliteringen kan komme tilbage til et mere selvhjulpen liv. Af beløbet afsættes der 300.000 til opstart af gratis psykologhjælp til unge.
  • Familieområdet tilføres 4 mio. til stigende udgifter til indsatser på området, herunder en styrket sagsbehandling.  

Der er helt afgjort flere områder der kunne have brug for et løft, men ovenstående er nok de mest trængte - lad os nu glæde os over at det lykkedes.

Anlæg

På anlægssiden er vi meget tilfredse med, at det lykkedes at fastholde et anlægsbudget på ca. 1,5 mia. kr. over de næste fire år, heraf en lille halv mia. til modernisering/nybygning af vore folkeskoler. Der er afsat ca. 50 mio. til by- og områdefornyelse i kommunens mindre byområder, ligesom der er afsat 48 mio. til natur- og klimatilpasninger.

Da der er fuld fart på salg af byggegrunde i kommunen, er der afsat 323 mio. til jordkøb og byggemodning af nye boligområder.

Af nye anlægsprojekter i budgettet, kan vi glædes over, at det nu er besluttet, at Viborg får en længe tiltrængt ny foreningssvømmehal, som finansieres med op til 52 mio. fra Viborg Kommune, mens Viborg Svømmeklub selv finansierer 8 mio.

Der afsættes yderligere 25 mio. til asfalt og arbejder afledt af trafikplanen – gode penge, der er helt nødvendige for at sikre vejnettet samt trafiksikring af de udsatte steder.

Endelig er der afsat 9,5 mio. til et større byfornyelsesprojekt i Bjerringbro, som nu er på vej i samarbejde med Bjerringbro Byforum.

Skrøbeligt budget

Det vedtagne budget er fornuftigt, men også skrøbeligt, idet der er flere knaster heri.

Vores målsætning om driftsoverskud på 250 mio., anlæg på 225 mio., samt en gennemsnitlig likviditet på 200 mio. er ikke opfyldt, hvilket gør, at kommunens likviditet udhules i budgetperioden – der skal enten skabes flere indtægter, eller færre udgifter...

En forudsætning for de budgetterede indtægter er et øget befolkningstilvækst – eksempelvis er forudsætningen, at der bliver en stigning på 400 borgere i Viborg Kommune inden årsskifte.

Der er i overslagsårene budgetteret med ekstraordinært finansieringstilskud på hhv. 88 mio.(2019), 88 mio.(2020), 50 mio.(2021) og 50 mio.(2022) - men der er jo usikkerhed om, hvorvidt vi får dem fra regeringen.

Vi skal selvfølgelig ikke være pessimister, men der er mange usikkerheder, som vi skal holde et vågent øje med.

 

Ordet er dit
HUSK - God tone i debatten

Mere Politik