Intet er uden regning

10. september 2017, 10:32
Viborg Rådhus

På vegne af Kommunelisten Viborg vil jeg gerne knytte lidt kommentarer til det Budgetforlig 2018, som en samlet Kommunalbestyrelse er blevet enige om.

Først et stort tillykke! Det er jo ikke så tit nu om dage, at hele 31 politikere kan blive enige om noget særligt. Men lige her adskiller lands-og lokalpolitik sig heldigvis fra hinanden. Måske burde der også i landspolitik indføres fire årige valgperioder, så blev vores Folketing nødt til at samarbejde langt mere end i dag, hvor alt for meget tid efter min opfattelse går med at bekrige hinanden.

De 31 medlemmer af vores fælles Kommunal Bestyrelse er så glade for budgetforliget, at de nærmest er ved at snuble over hinanden af lutter glæde. Der er da også helt sikkert en lang række af plusser.

For os i Kommunelisten Viborg er det meget vigtigt, at vi alle er med på hvem det er, der fx nu betaler for de mange store anlægsprojekter i Viborg by. Det er de områder, der snart gennem mange år enten er blevet beskåret, eller hvor fra direktører og embedsmænd har med til at sende penge tilbage retur i kommunekassen år efter år. Ikke fordi der ikke var brug for dem. Nej ud fra en benhård politisk befaling, at der var behov for en økonomisk hestekur i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Dette har betydet, at i stedet for at de afsatte midler i fuldt omfang er kommet de handicappede, skolerne eller ældre til gode efter planerne, ja så har et bevidst mindre forbrug været med til, at Viborg Kommune har kunnet opbygge et stadigt større overskud – og dermed en stadig større kassebeholdning. Det har jo aldrig været meningen, at en kommune skal fungere som en bank eller kreditforening.

Vores kommunes fornemmeste arbejdsopgave må efter Kommunelisten Viborgs mening være, at sikre en balance mellem indtægter og udgifter – og dermed til den velfærd vi kan forvente at modtage. Men Kommunalbestyrelsen har valgt, at være bank og så lægge et meget kraftigt dræn ind i banken i forbindelse med valget i november. Her er der så nogen, der kan sige ”Hurra, bare vi dog havde valg hvert år”, og andre kan blot konstatere, at ”så blev det heller ikke i år, at lyset ramte os”.

De mange penge, som Kommunalbestyrelsen ønsker at pumpe ud i anlæg, er det højeste beløb i Viborg Kommunes historie. Borgmesteren erkender da også, at han ikke helt sikker på, at det høje anlægs niveau godkendes fra centralt hold. På samme tid undrer han sig også over, hvordan vores kommune er kommet i betragtning til at modtag et tilskud, der tildeles til særligt vanskeligt stillede kommuner. Gad vide, om der mon er sket en fejl, tænker jeg så. Det er jo set før i offentlig administration. Hvis ikke det høje anlægsniveau godkendes fra Statens side, vil det betyde, at der skal tages lunser ud af Budgetforliget. Det fremgår dog ikke helt klart, hvornår dette evt.  vil finde sted. Så kære medborgere, lad os nu ikke svømme helt over i lykkerus endnu.

Det bekymrer Kommunelisten Viborg meget, at der i budgettet fx ikke er taget højde for, at vi i kommunen bliver betydelig flere ældre i de kommende år. Det vil helt naturligt betyde, at flere for behov for hjælp på den ene eller den anden måde. Det bekymrer os også, at det ikke lader til at fremgå af forliget, at gruppen af demente vil stige betydeligt. Her havde vi gerne set, at nogle af anlægsmidlerne kunne være brugt til at ombygge ledige ældreboliger i de små samfund til demensboliger. På den måde kunne det være muligt for den demente og ægtefælle at blive boende i lokalmiljøet. For os er der heller ingen tvivl om, at de kommende år vil betyde langt flere psykisk og fysisk handicappede. Det mener vi heller ikke, der er taget rimelig højde for.

På samme måde føler vi os heller ikke helt trygge ved Børn- og unge forliget. Efter vores bedste overbevisning spreder det sig over for meget. Fokusset på at alle kan og skal inkluderes, og at de stærke skal løfte de svage holder ikke vand. Vi taler om folkets skole, og her er det vel ikke de stærkes ansvar at få alle med. En sådan filosofi vil blot være med til at forstærke flugten til private og friskoler. Det var kommentar til driften, jeg vil nu kort vende mig til anlægssiden.

Anlægssiden er som sagt meget vigtig, da det er præcist her, der for alvor  bruges mange penge. Naturligvis er det fint, at der er blevet afsat 10 millioner i hvert af de kommende 4 år til byfornyelse og cykelstier uden for postnummer 8800. Men det batter nu ikke ret meget, når det skal fordeles. Vi er i lighed med andre meget spændte på, hvem der bliver tilgodeset. Hvor vil der dukke en cykelsti op? Og hvilken mindre by vil opleve byfornyelse?

Derudover er vi utroligt kede af, at der udover en million til såkaldt planarbejde ikke er afsat så meget som en bøjet 25 øre til markedsføring af kommunens landsbyer. I Kommunelisten Viborg må vi konstatere, at en enig Kommunalbestyrelse har valgt at fastholde trykket på anlægs investeringer  i 8800 Viborg.

Vi vil kort forsøge at sætte dette i relief, set i forhold til de midler, vi har fået udenfor Viborg by. At vi havde hellere set en mere ligelig fordeling, kommer formentlig ikke bag på nogen. Men det er klart, at jo flere valgmuligheder der er, jo større er behovet for at prioritere. I Kommunelisten Viborg kan vi bl a ikke forstå, at der er planer om at bygge en ny daginstitution i Arnbjerg. De børn, der drypvis kommer der, må kunne optages i de nuværende institutioner. De 25 millioner, en sådan institution, vil koste, står som en kontrast til hele den pulje på 25 millioner afsat til nye tiltag på Børne- og ungdoms området.

En renovering af Overlund Hallen må siges at være meget tiltrængt. Derfor havde vi gerne set renoveringen fremrykket til 2018 og 19.

De mange penge, der fortsat gennem de næste 4 år bruges, betyder at vi nok en gang, undrer os over, at der ikke kunne blive råd til en ny elevator ved perronbroen. Det siger også et eller andet, når vi ser på, at de penge afsat til den nye fancy banebro, der skal gå tværs gennem det nye gymnasium, stort set er det samme beløb, der er afsat til nye cykelstier uden for 8800 i de kommende 4 år.

17,5 millioner kr til 120 P-pladser under det nye Midtby Gymnasium er dog trods alt noget af et beløb, for at de unge menneskers køretøjer kan stå godt. Hvordan skal de 1200 elever + 200 ansatte så fordele pladserne imellem sig? Der vil blive run på Bibliotekets nuværende P-plads, Sygehusets nye P-hus og den nye P-plads ved Middagshøjvej/ Absalonsvej.

Hele fornyelsen af Tinghallen og området deromkring bliver nu også sat i gang af en enig Kommunalbestyrelse. Når vi læser papirerne, der beskriver projektet, bekymres vi pga de mange løse økonomiske ender.

Der er ingen tvivl om, at selve Tinghallen trænger til en kraftig modernisering. For os er det meget vigtigt, at Tinghallen fortsat kan være hele kommunens samlingshus fx til udstillinger. Tanken om, at Tinghallen skal blive et internationalt koncert og kongressted, mener vi er meget vidtløftig.

I lighed med kommunens hotelbranche tror vi ikke på en fremtid for et hotel ved Tinghallen.

Gangbroen mellem Tinghallen og Loungen kunne efter vores bedste overbevisning også udgå af projektet.

I kommunelisten Viborg er vi også kede af planerne om at nedrive Bankohallen pga dens transportmæssige centrale placering tæt ved midtbyen. For os at se er Bankohallen et godt eksempel på et socialt mødested.

Paletten må kunne gentænkes til en placering på det nuværende Vesterbro Torv, der udgør et utroligt grimt hul i byen. Om Paletten opføres her eller ved Tinghallen må anlægsmæssigt tage lige lang tid.

Venstres gruppeformand Ib Bjerregård har i et debatindlæg i Folkebladet løftet lidt af sløret for, hvad de enkelte partier har haft af ønsker til budgetforhandlingerne. Vi kunne egentlig godt tænke os, at alle partier i Kommunalbestyrelsen offentlig fremlagde deres ønsker og besparelses forslag. På den måde ville vi alle kunne danne os et helt præcist indtryk af, hvordan de enkelte ønsker sig kommunens fremtid i de kommende 4 år.

Efter vores opfattelse mangler der i den grad fokus, fordi Kommunalbestyrelsen vil for mange ting på én gang. Vi er også bange for, at den økonomiske ansvarlighed er blevet sat lidt i skyggen, fordi det er valgår. I Kommunelisten Viborg ønsker vi, at de folkevalgte inddrager borgene langt mere end i dag, for derefter at træffe beslutninger, der giver mening og balance i hele kommunen. For, undskyld os – vi synes i den grad balancen stadig er tippet til fordel for 8800 Viborg.