Vej-ret

Svar til Martin Bay Kristensen, Stoholm.

03. juli 2018, 11:35
Vejene der er optaget på matrikelkortet er her markeret med turkis. Når en vej er optaget på matrikelkortet er det udtryk for at en anden end ejendommens ejer har ret tl at benytte vejen (altså vejret) Det skal bemærkes, at der ikke er optaget en vej som forløbet gennem værkets palds. Dette udelukker dog ikke, at der er en vejret jf. ovenstående, men er alene til jeres orientering, så I kan medtage det i jeres overvejelser, skriver Simon Fonseca Ullits Christensen

En vejret stiftes typisk ved en privat aftale mellem ejerne af de berørte ejendomme. Men den kan også erhverves ved hævd, eller være tildelt af en myndighed efter bestemmelser i lovgivningen eller ved ekspropriation.

Dokumentation for vejret kan foreligge som en tinglyst servitut på den tjenende (vejejerens) ejendom, ved vejejerens anerkendelse af vejretten, eller være fastslået i en dom.

Om sådanne servitutrettigheder eksisterer, og hvilket omfang vejretten har, er derfor som udgangspunkt et privatretligt anliggende mellem ejeren af den ejendom, vejen ligger på, og ejeren af den ejendom, der ønsker at bruge eller faktisk bruger vejen som adgangsvej til sin ejendom.

I almindelighed må det antages, at andre med lovligt ærinde, herunder en lejer eller forpagter, til den vejberettigedes ejendom, kan udnytte ejerens vejret, til at bruge vejen som adgang til ejerens (udlejerens) ejendom.

Kommunen kan ikke tage stilling til spørgsmålet om vejret. I tilfælde af uenighed mellem sagens parter må sagen afgøres ved domstolene. Spørgsmål om hævd kan også alene afgøres af domstolene. Til orientering kan det i øvrigt være ganske vanskeligt, at vinde hævd for en større uafgrænset personkreds(se f.eks. vedhæftede højesteretsdom, U.2005.2464) dette alene til brug for jeres overvejelser om der skal føres en civil sag, da retssager og advokatbistand altid er bekostelig.

Til din orientering har jeg vedhæftet et kort, hvor vejene der er optaget på matrikelkortet er markeret med turkis. Når en vej er optaget på matrikelkortet, er det udtryk for, at en anden end ejendommens ejer har ret til at benytte vejen(altså vejret). Det skal bemærkes, at der ikke er optaget en vej som forløbet gennem værkets plads. Dette udelukker dog ikke, at der er en vejret jf. ovenstående, men er alene til jeres orientering, så I kan medtage det i jeres overvejelser.

Afspærringer af veje på landet

Kommunen har ikke myndighed til, at træffe beslutning om færdselsregulering af private fællesveje på landet. Dette spørgsmål må afklares mellem vejejeren og de vejberettiget. Hvis vejejeren ønsker at foretage dispositioner vedrørende private fællesveje, som har betydning for færdslens udøvelse, eller som har økonomiske konsekvenser for de vejberettigede, forudsætter det enighed herom. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at det er et privatretligt spørgsmål mellem jer og vejejeren om 1) der foreligger vejret, og 2) om foranstaltningerne skal foretages. Det er ikke noget kommunen kan tage stilling til.

Uanset at det ikke kræver kommunens godkendelse at foretage færdselsregulering på private fællesveje på landet, kan kommunen kræve at vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til den færdsel der foregår på strækningen, f.eks. vil opsætning af en kæde på et ubelyst areal kunne udgøre en fare, som vil medføre vejen ikke er i forsvarlig stand. Hvis du ønsker, at kommunen skal tage stilling til dette, er du velkommen til at kontakte os herom.