Biogasanlæg vil udvide kraftigt

Iglsø Agro & Biogas A/S har ansøgt Viborg Kommune om tilladelse til at udvide kapaciteten med 50 procent

11. december 2018, 13:25
Iglsø Agro & Biogas A/S har ansøgt kommunen om tilladelse til udvidelse af kapaciteten fra 400 tons til 600 tons daglig bearbejdning. Det sker kun 10 uger efter den officielle indvielse. Foto: Henrik Bagge

IGLSØ Nu giver de den for alvor gas ude på Ø. Børstingvej 6 i Iglsø.

Mandag 24. september kunne Iglsø Agro & Biogas A/S holde officiel indvielse af et splinternyt biogasanlæg med kapacitet til at behandle op mod 400 tons biomasse dagligt.

Det skete med højt humør og 400 gæster til rundvisning, forplejning og borgmestertale.

Kun ti uger senere har ejerkredsen bag Iglsø Agro & Biogas A/S så allerede til Viborg Kommune afleveret en ansøgning om VVM-tilladelse (vurdering af virkninger for miljøet) til udvidelse af kapaciteten fra de nuværende 400 tons behandlet biomasse per dag til 600 tons per dag.

Altså en kapacitetsudvidelse på 50 procent.

Anlægget er der allerede

Af ansøgningen, der beskriver det ønskede, nye anlæg og de afledte miljøpåvirkninger af trafik, lugt og ammoniak, fremgår det, at udvidelsen kan gennemføres ved blot fuldt ud at udnytte det allerede eksisterende, godkendte anlæg, som det er beskrevet i den gældende miljøgodkendelse.

I denne miljøgodkendelse er anført tre lagertanke, hvoraf kun de to er opført på nuværende tidspunkt, mens den tredje vil blive opført ved en godkendelse af ansøgningen.

En allerede eksisterende gyllebeholder på stedet tilhørende det nærliggende husdyrbrug skal blot overdækkes for at kunne tages i brug, mens nogle plansiloer, som også har været en del af husdyrbrugets drift, vil blive benyttet til opbevaring af biomasse i biogasproduktionen.

Det er primært gylle

I forbindelse med en udvidelse vil de bygningsmæssige ændringer altså kun være opførelsen af den sidste lagertank samt overdækning af en allerede eksisterende gyllebeholder.

Vedlagt ansøgningen er også beregninger af lugtgener, hvilke skønnes at være uforandrede ved udvidelsen.

Forøgelsen på 50 procent biomasse, hvilket svarer til 73.000 tons årligt, vil for to tredjedeles vedkommende komme fra kvæggylle fra eksternt tilknyttede landbrug i nærområdet, mens den resterende tredjedel kommer fra melasse, kartoffelpulp og skaller, som er et restprodukt fra olivenproduktion.

Trafikken øges tilsvarende

Den helt store forandring ved en kapacitetsudvidelse på 50 procent er, at transporten af biomasse til og fra biogasanlægget også vil stige med cirka 50 procent til i alt 10.000 transporter om året.

Det svarer til 16 yderligere transporter om dagen til omkring i alt 50, eller gennemsnitligt omkring fire transporter i timen i tidsrummet 6 til 18 på hverdage.

Af ansøgningen fremgår det, at de nye biomasser udelukkende vil blive tilført biogasanlægget ad Ø. Børstingvej fra Lånumsiden og rute 16 (Holstebrovej), det vil sige gennem Lånum fra syd og ikke gennem Iglsø fra nord.

Hovedparten af transporterne til og fra biogasanlægget sker med lastbil, hvor gylle transporteres i lukkede tankvogne, dybstrøelse med lastbil og majs og græs i tipvogne med container.

Sagen er nu sendt i høring, og Viborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og ideer til indholdet i en kommende miljøkonsekvensrapport.

De skal være kommunen i hænde senest den 28. december 2018 på mail-adressen byggeriogmiljoe@viborg.dk.