Ekstra 23 mio. kroner til småbørnene

16. december 2019, 14:35
Per Møller Jensen (S). Arkivfoto

Der er ekstra penge på vej ud til vore daginstitutioner og, forventer vi i udvalget, til mere personale.

Fra udvalgets side var vi tilfredse med, at dagtilbudsområdet i Viborg Kommune, i modsætning til en del andre kommuner, ikke skulle spare, men tværtimod ved budgetvedtagelsen blev tilført ekstra 5 mio. kr., som bl.a. suppleres med ekstra midler via en forhøjet forældrebetaling.

Vi er samtidig tilfredse med, at løn- og prisfremskrivningen sendes ubeskåret ud til daginstitutionerne – og at både kommunale og statslige sparekrav er droppet.

Samtidig har vi på forskellig vis skaffet ekstra penge, således at vi samlet set har ekstra 23 mio. kr. til området, hvoraf vi kan sende penge i størrelsesordenen 19,5 mio. kr. ud til vore daginstitutioner. De resterende 3,5 mio. kr. reserveres til børn med specialpædagogiske behov. Det er glædeligt – og tiltrængt.

Jeg har tidligere givet udtryk for, at en forudsætning for, at vi når op på den normering, som mange ønsker i vore daginstitutioner – og indenfor en overskuelig tidshorisont – bl.a. er, at der kommer flere midler fra Folketinget – og vi har også en forventning om, at det allerede sker i et vist omfang med Finansloven for 2020.

De 23 mio. kr. er et godt skridt i den rigtige retning – og det glæder mig.

Vi skal i 2020 i gang med en analyse af hele dagtilbudsområdet – især hvad angår vore tildelingsmodeller, som rummer en række uhensigtsmæssigheder kombineret med, at vi i dele af kommunen oplever et forøget børnetal og pres på daginstitutioner, mens vi andre steder oplever det modsatte, hvilket har givet udfordringer i 2019.

Samtidig vil vi fra forvaltningens og udvalgets side i tættere dialog med daginstitutionerne om bl.a. følgende:

Hvordan kan vi styrke fokus på kerneopgaven – skal vi se på administrative opgaver m.v., som kan reduceres? Skal vi se på at reducere møde- og kursusaktiviteter m.v.?

Hvordan håndterer vi situationer med personalets fravær i.f.m. f.eks. sygdom, kursusdeltagelse m.v. – skal vi reservere centrale midler til vikardækning m.v.?

Hvordan åbner vi i øget grad op for f.eks. efterlønnere/pensionister m.fl., som gerne vil yde et frivilligt bidrag?

De drøftelser ser vi frem til – og alle gode forslag skal i spil.