Stationsfolk har kig på penge fra byfornyelse

Talsmand for »Nyt liv i Stoholm Station« mener, at ubrugte midler fra byfornyelsen bør gå til stationen

22. januar 2020, 15:58
Talsmand for initiativgruppen bag Stoholm Station Finn Godrim. Arkivfoto: Henrik Bagge

STOHOLM Talsmand for »Nyt liv i Stoholm Station« Finn Godrim kunne mandag glæde sig over, at arbejdsgruppen havde modtaget positivt svar fra DSB på gruppens ansøgning om at få fristen for en eventuel nedrivning af stationsbygningen forlænget til den 1. oktober 2020.

Dermed har man nu en realistisk tidsramme til at få indhold, projektering og finansiering på plads for den gamle station som fremtidigt kultursted.

Og netop spørgsmålet om finansiering er centralt i det omfattende arbejde, der nu forestår, og her øjner talsmanden en mulighed for, at man så at sige kan komme flyvende fra start.

- Grunden til det er, at der jo faktisk var afsat midler til stationen i Stoholms byfornyelsesprojekt, men som bare aldrig blev anvendt. Så der ligger jo egentlig 600.000 kroner fra det byfornyelsesprojekt, som ikke er blevet brugt til stationen, som det oprindeligt var tiltænkt, og som det er søgt hjem til, anfører Finn Godrim.

Ny scene er tegnet

De 600.000 kroner var ganske rigtigt en del af budgettet til Stoholms byfornyelse, men følgegruppen for byfornyelsen opgav i 2015 at følge ideen om stationen som kultursted til dørs.

I stedet har man ønsket at lade pengene gå til projektering af en ny scene i anlægget, i øvrigt sammen med andre 150.000 ubrugte kroner, som var afsat til »gavlmalerier og anden kunstnerisk udsmykning«.

Det arbejde er nu så fremskredent, at en arbejdsgruppe i sidste uge kunne fremlægge tegninger af et udkast til en ny scene udarbejdet i samarbejde med Method & Madness Architects i Viborg.

Finn Godrim har godt bemærket, at pengene tilsyneladende nu er i spil et helt andet sted, men det lader han sig ikke slå ud af.

- Tilbage i 2015 meddelte de (følgegruppen, red), at det ikke kunne lade sig gøre at lade stationen være en del af byfornyelsesprojektet. Men der må vi jo så bare sige nu, at det kan det faktisk godt. Men hvis nogen har tænkt tanker om andet end stationen med de penge, så må vi jo tage en snak om det. Men det er jo sådan, at de penge, der er sat af til det, dem kan man ikke bare bruge til noget andet. Det står også i bevillingsskrivelsen, at det skal godkendes af ministeriet, hvis de skal bruges til andet formål. Og det er der mig bekendt ikke taget nogen stilling til, siger Finn Godrim.

Skal først godkendes

Han refererer her til et brev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til Viborg Kommune med »tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen i Stoholm«.

Brevet er dateret den 9. marts 2015 og meddeler tilsagn om refusion inden for en udgiftsramme på i alt 2.800.000 kroner på den betingelse, at kommunen leverer det dobbelte beløb. (Af samme grund er kun 200.000 af de i alt 600.000 kroner statsmidler).

Det pointeres, at en forudsætning for tilsagnet er, at »alle initiativerne, der ifølge byfornyelsesprogrammet er truffet beslutning om, gennemføres«, samt »at der ikke sker væsentlige ændringer af byfornyelsesprogrammet uden ministeriets godkendelse«.

Specifikt om stationen står der, at »i relation til Stationsbygningen som kultur- og mødested, skal ministeriet orienteres, når de endelige forhold omkring ejerskab og udformning af bygningen besluttes, og når det ligger fast, om indsatsen gennemføres. Gennemføres initiativet ikke, skal omfordeling af midler godkendes af ministeriet. Aktivitetshuse/kulturhuse eller lokaler, der er opført med støtte efter bestemmelserne om områdefornyelse, kan ikke overgå til andet formål, uden skriftlig godkendelse af ministeriet«.

Ikke udsigt til rivegilde

Hos Viborg Kommune bekræfter projektleder ved Teknik og Miljø Benny Christensen, der har været kommunens mand på Stoholms områdefornyelse, at man hidtil ikke har søgt ministeriet om godkendelse til at lade pengene overgå til andet formål.

Det har man bevidst ventet med, da følgegruppen for det første ikke er begyndt at bruge af pengene endnu, og for det andet gerne først ville have det fulde overblik over, hvordan budgettet holdt for hele den øvrige del af områdefornyelsen.

Normalt, mener Benny Christensen dog, vil det være en formssag at få en sådan godkendelse, men om den seneste udvikling omkring Stoholm Station ændrer på de forudsætninger, der i sin tid lå til grund for beslutningen om at droppe stationsbygningen som kultursted, og hvem der i så fald har ret til midlerne, ved han ikke og ønsker heller ikke at tage stilling til.

- Det må lokalsamfundet selv finde ud af, siger Benny Christensen, der ellers vil holde sig 100 procent til, hvad følgegruppen har besluttet.

Imens vil Finn Godrim gerne have afklaret, hvilket projekt pengene ret beset bør komme til gode.

- Men hvis det viser sig, at der er to muligheder, så må man jo tage stilling til de to muligheder. Og så synes jeg da bare, at man skal lave et borgermøde, og så må vi jo snakke om, hvad man helst vil have i Stoholm, siger han.

Finn Godrim mener ikke, at der på den baggrund er lagt op til rivegilde om pengene, og han oplyser, at man har rettet henvendelse til følgegruppen for byfornyelsen for at få en dialog med dem.

- Og hvad, der så sker, det må vi jo se.