Cykelsti til Mønsted Skole asfalteres

Kommunen iværksætter ekspropriation fra to matrikler i Mønsted for at sikre sikker færdsel for børnene

14. maj 2020, 10:47
Stien, der nu skal asfalteres, løber i forvejen fra boligområdet øverst i billedet til skolen nederst i billedet. Kort: Viborg Kommune

Mønsted I forbindelse med Mønsteds områdefornyelse er det besluttet, at en cykelsti mellem boligområdet ved Blegevej/Flintevej og Mønsted Skole skal asfalteres, hvor den i dag er belagt med grus.

Stien er nødvendig af hensyn til en trafiksikker færdsel for skolebørnene, så de ikke skal ledes ud på en større omvej ad trafikfarlige veje.

Teknik & Miljø ved Viborg Kommune har derfor tilbudt to grundejere at købe arealet til cykelstien, men det har grundejerne ikke været interesseret i, og kommunen iværksætter derfor ekspropriation af de pågældende arealer.

Det blev besluttet på byrådets møde tirsdag den 12. maj.

Fra lejer til ejer

Stien er i forvejen offentlig, men har ikke været udskilt i matriklen. Kommunen har siden 1989 betalt leje for stien til lodsejerne, hvilket siden seneste aftale fra 2016 har beløbet sig til 2750 kroner årligt.

Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg besluttede imidlertid i efteråret at tildele 525.000 kroner til asfaltering af stien, og da det således indebærer en betydelig anlægsudgift, vurderer forvaltningen, at kommunen bør have ejendomsret til stiarealerne permanent, så investeringen i asfalten sikres fremadrettet.

Kommunen kan som vejmyndighed ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det skønnes nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Uden belysning

For at nedbringe ulempen for den ene lodsejer overvejer forvaltningen at lave en overgang over stien, så ejeren kan føre heste over på den anden del af sin ejendom.

Stien bliver i øvrigt uden lys, da pengene kun rækker til betaling for jorden og asfalteringen, oplyser Kurt Mosgaard fra Mønsted og Omegns Lokalråd.

Det er planen, at stien asfalteres i løbet af 2020.