Bevar dansk natur - drop naturnationalparkerne

13. december 2021, 13:10
Kristian Pihl Lorentzen. Arkivfoto

I kølvandet på mit tidligere indlæg »Rungende Nej til naturnationalparker« er jeg i debatten blevet angrebet for fornægtelse af realiteterne omkring biodiversitet. Jeg må derfor have udtrykt mig upræcist. Det beklager jeg og det skal der rettes op på.

Lad mig slå følgende fast med syvtommersøm: I Venstre er vi meget bekymret for tilbagegangen i biodiversiteten, hvor vi desværre ser, at der uddør alt for mange dyre- og plantearter – også i Danmark. Derfor har Venstre også fremsat et forslag om en biodiversitetslov med bindene mål, ligesom vi på vores finanslovsforslag prioriterer biodiversitet, natur og miljø.

Regeringens planer om indhegnede og dyrkningsfri naturnationalparker i skove er en helt anden sag. Som bagtæppe dette naturideologiske felttog males et dystert og falsk billede af, at biodiversiteten i skovene er i voldsom tilbagegang. Fakta er, at antallet af arter i skovene, herunder fuglearter, er i fremgang. Derfor tillader jeg mig at kritisere hele grundlaget for planerne om etablering af 15 naturnationalparker (NNP), der vil indebære en lang række alvorlige negative konsekvenser. Herunder for klimaet i form af mindre træproduktion i Danmark med deraf følgende øget CO2 udledning samt mindre beskæftigelse i skovbruget og øget import af træ med tilhørende CO2-udledende transport. Træer gror langsomt og skovbrug er i sin natur langsigtet. Derfor skal man passe meget på med pludselige ændringer i de optimere dyrkningsmetoder, som er udviklet af skovkyndige folk gennem årtier. Herunder den naturnære skovdrift, som beviseligt sikrer god balance mellem hensynet til biodiversitet og skovdyrkning.

Grum er også planen om at indhegne store arealer til skade for mennesker og vilde dyrs frie bevægelighed, mens køer, heste og andre græssende dyr skal leve i det, der kaldes ”vild natur”. I min verden er der ikke hegn om vild natur. Jeg havde håbet, at de uhyggelige erfaringer med sultende dyr i Mols Bjerge havde fået regeringen på bedre tanker. Men nej, den holder fast i denne komplet unaturlige løsning, hvortil der kan stilles stort spørgsmålstegn ved dyrevelfærden. Og hvad med tabet af rekreative oplevelser for de mange mennesker, der holder af at færdes i skovene uden risiko for at blive stanget af en stud?

Konklusion: NNP er noget ideologisk makværk, som snarest bør droppes før store skovområder ødelægges. Stop udlægningen og indhegningen af store sammenhængende urørte skovområder. Undlad udsætning af tamdyr. Sats i stedet på naturgenopretning og plantning af ny skov på de arealer, der af klimamæssige årsager udtages af landbrugsdrift i de kommende år. Fasthold den naturnære skovdrift og øg træproduktionen i de bestående skove i pagt med naturen. Og ikke mindst – inddrag dygtige folk med forstand på skove før der laves omsiggribende ændringer med vidtrækkende konsekvenser. Jeg ser frem til den 15. december, hvor Venstre har indkaldt miljøministeren i samråd om NNP. Vi har rigtig mange spørgsmål, der savner klare svar.